5 วัคซีนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ สู้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)

วันนี้ เฟลชแมนฮิลลาร์ด ประเทศไทย (FleishmanHillard Thailand) จะมาแนะนำ 5 วัคซีน การสื่อสารในภาวะวิกฤติ สำหรับผู้บริหารและองค์กร ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้แก่

วัคซีนที่ 1 ‘ดูแลทุกคนในองค์กร’ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือแม้แต่ชุมชนใกล้เคียงที่บริษัทดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ให้ทั่วถึง ซึ่งการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อองค์กร ที่หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเข้าใจถึงความพลิกผันของสถานการณ์ ที่อาจสร้างความขัดแย้ง ความเห็นที่แตกต่าง ฯลฯ

วัคซีนที่ 2 ‘รับฟัง’ และเตรียมพร้อมในการสื่อสารกับหน่วยงานนอกองค์กร ซึ่งผู้บริหารและองค์กรต่างต้องเข้าใจและพร้อมเผชิญกับความจริง เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในองค์กร พร้อมทำการสื่อสารโดยอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องจากองค์กรที่เชี่ยวชาญต่อเรื่องการระบาดวิทยา และการจัดการเรื่องสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชน อย่าง องค์การอนามัยโลก (WHO) กระทรวงสาธารณสุข กรมความคุมโรค เป็นต้น

วัคซีนที่ 3 ‘ตัดสินใจ’ และสื่อสารที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับให้องค์กรต้องเผชิญความเสี่ยงและความกดดันต่าง ๆ ผู้บริหารและองค์กรต้องใช้หลักการของมนุษยธรรมและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมาในการชี้นำการตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยงและการสื่อสารในภาวะวิกฤติที่คับขันเช่นนี้

วัคซีนที่ 4 ‘ยอมรับ’ และตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและชัดเจน แม้ว่าในขณะนั้นอาจะไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดในมือ ซึ่งในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ เรามักจะได้รับข้อมูลความสารที่ไม่ครบถ้วน ข่าวลือ หรือแม้แต่ข่าวปลอม ที่ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วในสื่อสังคมออนไลน์ จึงไม่ควรรีรอให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนจึงจะสื่อสารเพื่อปิดช่องโหว่ และปิดโอกาสที่บุคคลอื่นฉกฉวยการสื่อสารข้อมูลเท็จ ที่บิดเบือนและสร้างความสับสนได้

วัคซีนที่ 5 ‘เปิดใจ’ ต่อความแตกต่าง และความขัดแย้ง ซึ่งในช่วงการระบาดของ COVID-19 เช่นนี้ ขอแนะนำให้การบริหารการสื่อสารบนพื้นฐานของการประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน รัดกุมในการออกแบบและเลือกใช้ถ้อยคำในการสื่อสารที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวก และมีความชัดเจนเพื่อป้องกันความคลุมเครือทางการสื่อสารที่สามารถตีและสร้างความแตกแยกได้

  • โสพิส  เกษมสหสิน

    ในฐานะที่เป็นผู้นำบริษัทเฟลชแมนฮิลลาร์ด ประเทศไทย คุณโสพิส ได้นำประสบการณ์ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาดที่ดำเนินการให้กับบริษัทข้ามชาติ บริษัทชั้นนำของไทย และหน่วยงานภาครัฐที่ประสบผลสำเร็จ  เข้ามาบริหารแนวทางการทำงานให้กับกลุ่มลูกค้าของเฟลชแมนฮิลลาร์ด รวมถึงการออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความเชี่ยวชาญในหลากหลายสายงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน การสื่อสารองค์กร ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมและการตลาดเพื่อผู้บริโภค โดยก่อนหน้าที่คุณโสพิสจะเข้าร่วมกับเฟลชแมนฮิลลาร์ด คุณโสพิสได้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ทั้งในเอเจนซี่และภายในองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิ บริษัทเอคเซนเชอร์ ในฐานะผู้บริหารงานด้านการสื่อสารการตลาดประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครอบคลุมใน 11 ประเทศด้วยกัน

    See profile