ความสำเร็จ

ปี: 2020

  • 5 วัคซีนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ สู้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)

    เมษายน 10, 2020

    วันนี้ เฟลชแมนฮิลลาร์ด ประเทศไทย (FleishmanHillard Thailand) จะมาแนะนำ 5 วัคซีน การสื่อสารในภาวะวิกฤติ สำหรับผู้บริหารและองค์กร ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้แก่ วัคซีนที่ 1 ‘ดูแลทุกคนในองค์กร’ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือแม้แต่ชุมชนใกล้เคียงที่บริษัทดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ให้ทั่วถึง ซึ่งการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อองค์กร ที่หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเข้าใจถึงความพลิกผันของสถานการณ์ ที่อาจสร้างความขัดแย้ง ความเห็นที่แตกต่าง ฯลฯ วัคซีนที่ 2 ‘รับฟัง’ และเตรียมพร้อมในการสื่อสารกับหน่วยง...