ความสำเร็จ

Author: techaamp

  • FleishmanHillard earned 5 awards from SABRE Awards 2020 on Healthcarde Consultancy of the Year, and Greater China Consultancy of the Year.

    As FleishmanHillard had earned 5 awards from the 2020 Asia Pacific SABRE Awards, presented by PRovoke Media on Healthcare Consultancy of the Year, and Greater China Consultancy of the Year. And earned recognition for working on behalf of clients; Cisco, Corning Gorilla Glass and TD Ameritrade. Read More  ...

  • 5 วัคซีนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ สู้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)

    วันนี้ เฟลชแมนฮิลลาร์ด ประเทศไทย (FleishmanHillard Thailand) จะมาแนะนำ 5 วัคซีน การสื่อสารในภาวะวิกฤติ สำหรับผู้บริหารและองค์กร ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้แก่ วัคซีนที่ 1 ‘ดูแลทุกคนในองค์กร’ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือแม้แต่ชุมชนใกล้เคียงที่บริษัทดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ให้ทั่วถึง ซึ่งการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อองค์กร ที่หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเข้าใจถึงความพลิกผันของสถานการณ์ ที่อาจสร้างความขัดแย้ง ความเห็นที่แตกต่าง ฯลฯ วัคซีนที่ 2 ‘รับฟัง’ และเตรียมพร้อมในการสื่อสารกับหน่วยงานนอกองค์กร ซึ่งผู้บริหารและองค์กรต่างต้องเข้าใจและพร้อมเผชิญกับความจริง เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในองค์กร พร้อมทำการสื่อสารโดยอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องจากองค์กรที่เชี่ยวชาญต่อเรื่องการระบาดวิทยา และการจัดการเรื่องสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชน อย่าง องค์การอนามัยโลก (WHO) กระทรวงสาธารณสุข กรมความคุมโรค เป็นต้น วัคซีนที่ 3 ‘ตัดสินใจ’ และสื่อสารที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับให้องค์กรต้องเผชิญความเสี่ยงและความกดดันต่าง ๆ ผู้บริหารและองค์กรต้องใช้หลักการของมนุษยธรรมและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมาในการชี้นำการตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยงและการสื่อสารในภาวะวิกฤติที่คับขันเช่นนี้ วัคซีนที่ 4 ‘ยอมรับ’ และตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและชัดเจน แม้ว่าในขณะนั้นอาจะไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดในมือ ซึ่งในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ เรามักจะได้รับข้อมูลความสารที่ไม่ครบถ้วน ข่าวลือ หรือแม้แต่ข่าวปลอม ที่ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วในสื่อสังคมออนไลน์ จึงไม่ควรรีรอให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนจึงจะสื่อสารเพื่อปิดช่องโหว่ และปิดโอกาสที่บุคคลอื่นฉกฉวยการสื่อสารข้อมูลเท็จ ที่บิดเบือนและสร้างความสับสนได้ วัคซีนที่ 5 ‘เปิดใจ’ ต่อความแตกต่าง และความขัดแย้ง ซึ่งในช่วงการระบาดของ COVID-19 เช่นนี้ ขอแนะนำให้การบริหารการสื่อสารบนพื้นฐานของการประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน รัดกุมในการออกแบบและเลือกใช้ถ้อยคำในการสื่อสารที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวก และมีความชัดเจนเพื่อป้องกันความคลุมเครือทางการสื่อสารที่สามารถตีและสร้างความแตกแยกได้...

  • The 5 Vaccines for Your Crisis Communications during the Coronavirus (COVID-19)

    The current Coronavirus ( COVID-19 ) pandemic crisis has held Thailand and the whole world captive. The overall impact of the pandemic continues to evolve across a range of health consequences, economic effects, political exposure, and personal concerns reflecting social impact and family concerns. Should current trends continue, companies and organizations will need to plan accordingly for a variety of scenarios representing escalations in this situation. Vaccine 1: Take a stakeholder-centric approach When communicating during this ongoing outbreak, companies must understand the diverse, and sometimes conflicting, needs and concerns of their stakeholders. These stakeholder groups include employees, contractors, customers, partner organizations, local communities, public health authorities, community leaders, policymakers, and others. Vaccine 2: Defer to global and local authorities, and do not underestimate the situation Because this situation is bigger than any one organization or institution; Companies should embrace the reality that everyone is facing this situation together. International, national, and local health authorities, including the World Health Organization (WHO), the Public Health Ministry, Department of Disease Control, the Cabinet, the Government, and any strategic announcement can be relied upon for the most accurate and up-to-date guidance on how companies and individuals can prevent potential infections. Vaccine 3: Use values, empathy, and accountability as decision-making guides As in any situation that puts the interests of an organization and its constituencies at risk, values are a critical element of decision making. More than ever before, organizations are expected to operate with a sense of purpose, balancing the interests of all stakeholders. It is important for management teams to demonstrate empathy and accountability as they make decisions that will potentially affect health and economic outcomes. Vaccine 4: Accept imperfect information. Decide quickly and communicate clearly Inconsistent, delayed, inaccurate, contradictory information has been and will continue to be, a characteristic of this situation. Clarify your organization’s decision-making process and participants, with local, regional, and global grants of authority. It is often true that communications needs drive management’s choices in critical situations. However, beware of fake news, or rumor during the rush of decision making, as the consequences could be adding panic to the already constant uncertain situation. Anticipate that the demand for information and announcements about changes in travel policy, operational schedules, sick day and family leave policies and other developments that affect the Business Continuity Plan will compress decisions. Vaccine 5: Recognize the potential for complications and opposition Even though humanity is “all in this together” in the face of this new global health threat, some opponents or special interests will take advantage or act defensively. For example, organized labor unions may wish to speak directly to the public on behalf of your employees’ health risks. Competitors may spread rumors about your supply chain or service capacity. Business partners or governments in affected locations may disagree with your characterization of their situation or health response. Where possible, consider previewing communications with other parties in the spirit of cooperation. If not, at least play out the potential reaction of your traditional opponents or other interested parties. How can what you are saying be taken the wrong way or out of context? Don’t make it easier for them.   As one of the global leading communications agencies, FleishmanHillard is advising clients in several major industry sectors on how to evaluate expectations and communicate in this evolving global situation. Through a ‘COVID-19 Crisis Communication Taskforce’, its crisis counselors from more than 80 offices around the world have continuously updated their clients with updates and recommendation onthe ever-changing situation. FleishmanHillard Thailand’s Senior Vice President, Partner and GM, Sophis Kasemsahasin urges companies to take on these five...